Algemene voorwaarden

Algemeen

Behoudens andersluidende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden toe te passen op gelijk welke verkoop, zelfs in het geval de koper zich op zijn algemene koopvoorwaarden zou beroepen. Door het plaatsen van een bestelling en/of het niet weigeren van een factuur aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen – leveringen – montage

De bestelling geplaatst door de koper wordt slechts definitief na aanvaarding van deze bestelling door Make More Space.

De koper draagt het risico voor de producten van bij de aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Leveringen worden door ons verzorgd op gemakkelijk toegankelijke wegen, goed beschikbare plaatsen en op het gelijkvloers. Het lossen en het benodigde materiaal om dit mogelijk te maken, dienen door de koper te worden voorzien. Eventuele extra kosten betreffende voorgaande zullen steeds afzonderlijk in meerprijs verrekend worden.

De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. De koper mag er zich niet op beroepen, noch schadevergoeding of intrest eisen. De opgegeven leveringstermijn wordt door ons enkel ten titel van inlichting gegeven. In geen geval kan een eventuele vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling of het annuleren van een bestelling.

Alle goederen worden ongemonteerd geleverd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Make More Space is niet aansprakelijk voor om het even welk gevolg van een verkeerde montage door de koper.

Prijzen

Meegedeelde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Zij worden slechts bindend na aanvaarding van een bestelling of in zoverre zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd met vermelding van geldigheidsduur.

Het bedrag vermeld op de factuur is betaalbaar contant, zonder aftrek, op onze maatschappelijke zetel te Gent. De B.T.W. is ten laste van de koper.

Ingeval van niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 7% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 EUR.

De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke – waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR.

Bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de geleverde waar eigendom van de verkoper tot algehele vereffening der factuur of facturen. Eens de goederen geleverd werden, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

Betwistingen

Alle klachten moeten uiterlijk 48 uur na ontvangst der goederen bij ons aangetekend toekomen. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. In geval van betwisting van welke aard ook, zijn enkel de Rechtbanken te Gent bevoegd.